понеділок, 9 липня 2018 р.

Громадянська освіта. Навчальна програма інтегрованого курсу для 10 класів загальносвітніх навчальних закладів

   Важливість громадянської освіти школярів/школярок зумовлена новими соціально-політичними реаліями українського суспільства, пошуком спільних для громадян демократичних цінностей і національних ідеалів, участю України в загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах. Це потребує освіти для демократичного громадянства через якісне формування громадянської ідентичності, здатності й готовності молодої людини до усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних можливостей та варіантів, активної участі в суспільних процесах, установлення конструктивних відносин на засадах соціального партнерства. Таким чином, одним із основних соціальних замовлень у школі є формування й розвиток здатності школярів до життя й діяльності у правовій демократичній державі.

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ДЛЯ 10 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ завантажити

Методичні рекомендації щодо викладання громадянської освіти (рівень стандарту) у 2018/2019 навчальному році

   ПІД ЧАС РОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕННЯ ВАРТО НАДАВАТИ ПЕРЕВАГУ ВЧИТЕЛЯМ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА, ЯК ВИКЛАДАЧАМ КУРСУ «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА».
   Перш за все, учнівську молодь необхідно озброїти компетентностями, необхідними для участі в житті суспільства на всіх рівнях, що передбачає, насамперед, здатність реалізовувати свої права й свободи, поважаючи при цьому права й свободи інших громадян, а також діяти у відповідності до власних переконань і цінностей. Надзвичайно важливо сформувати в молодих громадян України повагу до прав людини, плюралізму та демократії, верховенства закону, виховати в них неприйняття насильства, ксенофобії, расизму, агресії, нетерпимості.

Методичні рекомендації щодо викладання громадянської освіти (рівень стандарту) у 2018/2019 навчальному році (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 03. 07. 2018 р. № 1/9-415) завантажити

Методичні рекомендації щодо викладання правознавства у 2018/2019 навчальному році

Під час вивчення правознавства особливу увагу варто приділити правам людини як наскрізному компоненту усіх навчальних дисциплін.
Враховуючи важливість прав людини як наскрізного компонента усього освітнього процесу, особливу увагу потрібно приділити ознайомленню учнів/учениць із Міжнародним біллем прав людини, що складається із Загальної декларації прав людини (1948), Міжнародного пакта про громадянські і політичні права (1966) і Міжнародного пакта про соціальні, економічні і культурні права (1966). Також важливо передбачити практичні заняття щодо застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950) та обов’язковості практики Європейського суду з прав людини в Україні. Окремо варто ознайомити учнів/учениць із Конвенцією ООН про права дитини (1989).
Також слід пам’ятати про законодавчі зміни, що стосуються конституційно-правового та галузевого регулювання суспільних відносин Верховною Радою України було прийнято низку законів, які повинні бути враховані при викладанні правознавства: «Про Вищий антикорупційний суд» від 07.06.2018 р. № 2447-VIII, «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII, «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 р. № 2268-VIII, «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 р. № 2229-VIII, «Про освіту» від 05.09.2018 р. № 2145-VIII, зміни до процесуальних кодексів від 3.10.2017 р.

четвер, 14 червня 2018 р.

Ігор Гусаков Про правову та громадянську освіту в Новій українській школі


У сучасних умовах українського суспільства правова та громадянська освіта є одним з  найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства і демократичної правової держави, умовою формування правосвідомості громадянина. Новий Закон України «Про освіту» декларує компетентнісний підхід у навчанні і серед переліку ключових компетенностей, яких має набути випускник Нової української школи окреслює громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей. Інша освітня новація – запровадження, починаючи з наступного навчального року, нового шкільного предмета «Громадянська освіта» у 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів.
Передбачене вивчення правознавства та громадянської освіти у Новій українській школі становить особливу актуальність. Адже  воно сприятиме розвитку критичного мислення молодих людей. А це є запорукою того, що у своєму житті людина здійснюватиме вибір, окреслюватиме власне ставлення до суспільних процесів та явищ  усвідомлено, шляхом всебічного аналізу, а не під впливом різноманітних маніпулятивних технологій, стереотипів та часто накидуваних ззовні установок про «правильне» та «неправильне».
В умовах демократії і плюралізму, європейського цивілізаційного вибору (нагадаю, саме ці орієнтири обрали наші співгромадяни: багато хто, нажаль, ціною власного життя) усвідомлення власних прав і можливостей, повага до гідності кожного, свобода думки і слова є тими своєрідними рятівними колами, що запобігають розпалюванню нетерпимості, конфліктів та, як наслідок, сповзання суспільства у прірву та безнадію.
 І найголовніше – демократія, всупереч часто поширюваним уявленням, не стимулює до відмови особистості від власних цінностей. Як слушно зауважував Джон Кеннеді, державний та політичний діяч, 35-й президент США: «Толерантність не передбачає відсутності прихильності до своїх власних переконань. Швидше вона засуджує гноблення і переслідування інших». Продовжуючи думку відомого політика, можна зазначити, що толерантність і демократія лише спонукають до усвідомлення, що поряд можуть знаходитися люди, життєві пріоритети, погляди і цінності яких можуть бути іншими, відмінними від моїх. І єдино можливий варіант реагування на цю життєву данність – це принцип поваги, поваги до кожного. У цьому сенсі маємо доволі влучний афоризм ще одного американця – есеїста, поета і філософа Ральфа Волдо Емерсона: «Моя свобода розмахувати руками завершується там, де починається ніс мого ближнього».
Усе сказане вписується у контекст ключових акцентів правової та громадянської освіти у сучасній школі. А стосовно оціночних суджень щодо самої потрібності ідей демократії, свободи, толерантності, плюралізму в рамках навчального процесу, – то вибір, очевидно, у кожного свій. Тільки тут варто поставити собі питання: якщо не відкритість і демократія, то… що?!

четвер, 7 червня 2018 р.

Ігор Гусаков Всеукраїнський форум "Реформація суспільства"

Освітня реформа в дії: успішні проекти, реалізовані дітьми у школах Львівщини

     29 травня відбулась медіа-експедиція «Освітня реформа в дії: успішні проекти, реалізовані дітьми у школах Львівщини». Основна ідея заходу – продемонструвати найкращі практики впровадження принципів громадянських компетентностей у школах регіону. Далі...